• Wsparcie Internacjonalizacji

  Pozyskujemy dotacje unijne na rozwój eksportu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Golden Gate2 1030x360 Wsparcie internacjonalizacji

Go to Brand.PL

Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.PL służy wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Jest to działanie perspektywy finansowania 2014-2020 najbardziej zbliżone do działania 6.1 Paszport do Eksportu oraz poddziałania 6.5.2 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Koszty kwalifikowane

Możliwe koszty kwalifikowane w ramach projektu Go to Brand.PL to:

 • koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska wystawowego na potrzeby targów;
 • koszty usług doradczych związanych z internacjonalizacją;
 • koszty szkolenia związane z umiędzynarodowieniem;
 • koszty wynikające z podróży służbowych pracowników firmy uczestniczącej w targach;
 • koszty transportu oraz ubezpieczenia, zarówno pracowników jak i eksponatów;
 • koszty rezerwacji miejsc wystawowych;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty organizacji wystaw, pokazów i degustacji w celu promocji marki;
 • koszty wynikające z udziału w kongresach i konferencjach;
 • koszty informacyjne i promocyjne związane z działaniami w ramach promocji.

Branże działalności

Wsparcie programu Go to Brand ma na celu umiędzynarodowienie polskich firm z sektora MŚP. Ministerstwo Rozwoju wybrało 12 branż, w ramach których realizowane są branżowe programy promocji. Przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go to Brand powinni prowadzić działalność gospodarczą zgodną z poniższymi branżami:

 • Sprzęt medyczny,
 • Maszyny i urządzenia,
 • IT/ICT,
 • Biotechnologia i farmacja,
 • Moda Polska,
 • Kosmetyki,
 • Budowa i wykańczanie budowli,
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Części samochodowe i lotnicze.

Kwalifikowalność firmy w ramach danej branży jest oparta na kodach PKD wpisanych do dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

Termin naboru

Planowany na 2017 r. nabór został przeprowadzony w I kwartale tegoż roku. Najbliższym oczekiwanym terminem kolejnego naboru jest I kwartał 2018 roku. Informacje na temat zmian będą na bieżąco aktualizowane.

Budżet poddziałania

Alokacja przeznaczona na konkurs poddziałania 3.3.3 Go to Brand.PL wynosi 200 000 000 złotych, z podziałem na województwo mazowieckie i pozostałe 15 województw. W roku 2017 budżet wyniósł odpowiednio 5 000 000 zł dla województwa mazowieckiego i 45 000 000 zł dla pozostałych województw. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w przypadku Targów Hannover Messe wyniosła 150 000 zł, a międzynarodowej Wystawy EXPO w Astanie wynosi 300 000 zł. W 2017 r. w zależności od formy dofinansowania oraz wielkości przedsiębiorstwa, możliwy maksymalny poziom dofinansowania wynosi odpowiednio 50% w przypadku pomocy publicznej lub pomocy publicznej i de minimis oraz od 60% do 85%, gdy wnioskodawca wybierze tylko pomoc de minimis. Podobnej tendencji można się spodziewać przy kolejnym naborze.