RPO w zaawansowanym stadium negocjacji

Prawie wszystkie Regionalne Programy Operacyjne zostały przesłane już do Komisji Europejskiej. W uzasadnieniu rozpoczął się ostatni etap prac nad RPO, którym są zwłaszcza negocjacje ich ostatecznego kształtu. Tak też przewidziany budżet dla 16 Regionalnych Programów Operacyjnych wyniesie w sumie 31,3 mld EUR. Od 2007 do 2013 programy będą zarządzane poprzez urzędy marszałkowskie następujących województw.

Specyficznie RPO w nowej perspektywie budżetowej pojawia się zwłaszcza dwufunduszowość. Oznacza to, że środki będą pochodziły w pierwszej kolejności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak również Europejskiego Funduszu Społecznego. Jdnakże w planowanych regionalnych programów operacyjnych są przede wszystkim Inteligentne specjalizacje. Tak więc ich celem jest zwłaszcza zróżnicowanie regionalne w oparciu o istotnie ważny potencjał rozwojowy poszczególnych województw.

Wysokość dofinansowania 

Na wykresie poniżej przedstawiono wysokość dofinansowań, ukazując je w podziale na poszczególne województwa. Tak więc istotnie największe wsparcie otrzyma województwo śląskie aż 3,4 mld EUR, tak też małopolskie około 2,8 mld EUR podobnie jak i wielkopolskie aż 2,4 mld EUR. Mimo to, najmniejsze wsparcie otrzyma województwo podlaskie blisko 1,2 mld EUR oraz lubuskie około 0,9 mld EUR, podobnie jak też opolskie w wysokości prawie 0,9 mld EUR.

Alokacja RPO w podzialne na województwa w mld EUR RPO w zaawansowanym stadium negocjacji

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Projektów Regionalnych Programów Operacyjnych

Wsparcie dla województw

Ponadto, na przykładzie ujętym w tabeli przedstawione zostały po trzy osie priorytetowe dla każdego województwa, jak też wysokość wsparcia na poziomie UE. Z tej przyczyny województwa uporządkowane są malejąco w odróżnieniu od kwoty dofinansowania.

Rola Regionalnych Programów Operacyjnych

Dla wyjaśnienia istotna jest rola transportu w nowych RPO. Tak więc, osie priorytetowe związane z transportem znalazły się także w aż czternastu programach regionalnych na miejscach 1-3 zwłaszcza pod względem wielkości dofinansowania. Jak również wartość łącznie wynosi ponad 4,5 mld EUR. Wsparcie unijne jest skierowane także na rozbudowę jak też i zwiększenie jakości, ponadto bezpieczeństwa sieci drogowej, a także rozwój infrastruktury kolejowej.

Ponownie w aż czternastu programach regionalnych znalazły się również osie związane istotnie z podniesieniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Kwota wsparcia przekracza ponad 4,5 mld EUR. W rezultacie środki skierowane jednakże na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, aby zwiększyć produktywności jak też umiędzynarodowić działalność.

Efektywność energetyczna

Co więcej, w aż czternastu programach regionalnych znalazły się również osie związane z efektywnością energetyczną. W konsekwencji na tą oś priorytetową przeznaczono prawdopodobnie 3,8 mld EUR ze środków UE. Po pierwsze przewidziane środki mają służyć niewątpliwie zwiększeniu wykorzystania transportu zbiorowego. Ponadto mają służyć inwestycji w produkcję zwłaszcza energii ze źródeł odnawialnych jak też zmniejszeniu zanieczyszczeń powietrza.
W rezultacie w aż pięciu regionalnych programach operacyjnych znalazły się także osie priorytetowe związane z infrastrukturą społeczną. W wyniku wpływają na zwiększenie zatrudnienia oraz poprawę kompetencji pracowników. Jak również na wskazaną oś przeznaczono także 1,3 mld EUR pomocy UE. Wsparcie UE obejmuje również działania na ożywienie gospodarcze regionów poprzez ograniczenie ubóstwa, a zatem wpływa na wykluczenie społeczne oraz promowanie zatrudnienia.

Zatwierdzenie

Reasumując, RPO oczekują także zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Przewiduje się, że akceptacja nastąpi już wkrótce a przełomie roku. Na RPO przeznaczono w zamyśle około 31,3 mld EUR. Tak więc, Województwa śląskie oraz małopolskie otrzymają celowe dofinansowanie, ażeby zwiększyć wsparcia przedsiębiorczości. Głównymi osiami priorytetowymi RPO będzie ponadto zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, jak też wsparcie przedsiębiorczości oraz transportu. Kończąc, osie priorytetowe powstały w celu wsparcia energetyki, a także poprawy życia mieszkańców oraz niwelowania ostatecznie barier rozwojowych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.