Prężny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

slupki 180x180 Prężny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski

Jak podaje Polska Agencja Inwestycji i Handlu, w 2017 roku zadeklarowano w Polsce 338 bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W porównaniu do roku poprzedniego liczba ta stanowi o 25% więcej uruchomionych projektów inwestycyjnych. Ich łączna wartość wyniosła 53,72 mld PLN. Wzrost w ujęciu wartościowym w porównaniu do roku 2016 wyniósł ok. 49%. W wyniku wzrostu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Polska awansowała w zestawieniu Europejskich krajów.  Przyciągnęła zagranicznych inwestorów i 2017 roku uplasowała się na trzecim miejscu. Wartość zagranicznych inwestycji była wyższa tylko w Rosji, gdzie prowadzone są projekty o łącznej wartości 57,71 mld PLN. W Wielkiej Brytanii, która zajęła pierwsze miejsce w zestawieniu z inwestycjami zagranicznymi o wartości 120,5 mld PLN. Co więcej, tempo wzrostu wartości inwestycji zagranicznych w Polsce jest odwrotna do trendów panujących na świecie. Inwestycje typu greenfield w skali światowej w porównaniu do 2016 roku spadły o 15,2% co stanowi 662,6 mld USD w ujęciu wartościowym.

Napływ inwestycji

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Narodowy Bank Polski, największy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2016 roku odnotowano z następującymi krajami. Holandia zainwestowała w Polsce 19,68 mld PLN. Niemcy posiadają także inwestycje w wysokości 13,26 mld PLN oraz Luksemburg z 8,89 mld PLN. Państwa te charakteryzują się również najwyższymi dochodami z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Było to odpowiednio 18,4 mld PLN w przypadku Holandii. W uzasadnieniu ujęte 15,3 mld PLN dla Niemiec oraz 11,2 mld PLN dla Luksemburga. Pomimo wzrostu, odnotowano także wycofanie się inwestorów z Polski. Największe wartości wycofanych inwestycji zanotowały: Irlandia (-2,22 mld PLN), Włochy (-1,77 mld PLN) jak i Hiszpania (-0,72 mld PLN).

Warunki rozwoju

Rozwój polskiego eksportu wspierany jest przede wszystkim dzięki inwestycjom w zakłady produkcyjne oraz tak zwany know-how. Pozwalają na zaawansowaną technologicznie, kapitałochłonną produkcję. Polska, aby pozostawać konkurencyjna dla zagranicznych inwestorów, przeprowadza reformy związane z działaniem Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ostatnie reformy mają na celu przyciągnięcie inwestorów z sektora Hi-Tech, których inwestycje umożliwią transfer wiedzy, podniosą efektywność prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w Polsce i przyczynią się do rozwoju klastrów. Zagraniczni inwestorzy obsługiwani będą przez specjalnie powołane spółki odpowiedzialne za zarządzanie Strefami Ekonomicznymi.

Korzyści płynące z napływu inwestycji zagranicznych

W związku z dynamicznym wzrostem bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce prognozowany jest wzrost liczby miejsc pracy. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez PAIH, 338 projektów uruchomionych przez zagranicznych inwestorów przyczyni się do utworzenia 86 700 miejsc pracy. Największa liczba projektów przeprowadzonych zostanie w sektorze budownictwa – 95 projektów, a także w sektorze informacyjno-telekomunikacyjnym (ICT) – 73 projekty. Kolejne miejsca pod względem liczby projektów zajęły sektor motoryzacyjny, transportowy i sektor usług nowoczesnych.

Dynamika eksportu

Wraz z dynamicznym wzrostem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, rośnie także eksport polskich przedsiębiorstw. Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że eksport w 2017 roku wyniósł 203,7 mld EUR i wzrósł w porównaniu do 2016 roku o 10,2%. Ponadto, od 2015 roku w Polsce widoczne jest dodatnie saldo wymiany handlowej. Dynamicznie rozwijający się eksport w 2017 roku był jednym z głównych czynników wzrostu polskiego PKB. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w III kwartale 2017 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4,7% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Największy wpływ na rosnące PKB miał dynamiczny wzrost eksportu polskich przedsiębiorstw, który wyniósł 7,8%. Prognozuje się, że w 2018 roku tendencja wzrostowa w polskim eksporcie ma się utrzymać. Prognozy Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wskazują na wzrost eksportu na poziomie 7%. Co więcej, prognozowany jest także dynamiczny wzrost importu oscylujący na poziomie 8,4%.  Prognozy wskazują, że na koniec 2018 roku po raz pierwszy od 3 lat saldo wymiany handlowej będzie ujemne. Do głównych determinant wzrostu importu MPiT zalicza wzrost dynamiki w inwestycjach, silny popyt wewnętrzny Polski, czy aprecjację złotego.

Polska z roku na rok staje się coraz atrakcyjniejszym krajem do alokacji inwestycji przez zagraniczne podmioty. Sprzyja temu dobre połączenie komunikacyjne z krajami Europy Zachodniej, a także rosnąca świadomość inwestorów zagranicznych na temat warunków oferowanych przez Polskę. Najważniejsze z nich to dostępność infrastruktury, wykwalifikowana siła robocza, czy reformowane Specjalne Strefy Ekonomiczne przeznaczone do inwestycji zagranicznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.