Przedmiot projektu

Nabór wniosków na poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa dotyczących małopolskich MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego został zakończony zwłaszcza dla województwa małopolskiego. W ramach konkursu zostały rozpatrzone dwa typy projektów:

  • typ projektu A: opracowanie strategii lub planu przede wszystkim działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Tak więc wymaga wdrożenia wynikających z nich działań, w celu zwłaszcza umiędzynarodowienia działalności. W ramach typu A realizujemy projekty korzystające z pomocy de minimis. Dla wyjaśnienia dofinansowanie dotyczy działań przeznaczonych na doradztwo w zakresie opracowania strategii lub planu działalności. Przygotowanie strategii lub planu nie przekracza jednak 20% kosztów kwalifikowanych w ramach projektu. Jednocześnie nie może być wyższa niż 10 000 złotych. Ponadto koszt kwalifikowany doradztwa  występuje wyłącznie w projektach typu A.
  • typ projektu B: obejmuje wdrażanie działań wynikających z już posiadanych strategii lub też planu działalności międzynarodowej. W ramach typu B projekty realizujemy niewątpliwie w ramach pomocy przeznaczonej na usługi doradcze lub też pomocy na udział w targach jak również pomocy de minimis.
Kto i kiedy może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie dotyczy przede wszystkim mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwa prowadzące działalność zwłaszcza i tylko na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z dokumentami rejestrowymi Wnioskodawcy zwłaszcza miejsce prowadzenia działalności jest potwierdzone wpisem w odpowiednim rejestrze. O dofinansowanie ubiega się także Wnioskodawca, który jednak spełni warunek posiadania siedziby w województwie małopolskim najpóźniej w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Termin składania wniosków na działanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP to od 31 października 2019 roku do 7 stycznia 2020 roku o godz. 15:00. Następnie rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w maju 2020 roku. W ramach konkursu wpłynęło 55 wniosków. Komisja przyjęła 47 wnioski, które spełniły kryteria oceny formalnej i niewątpliwie uzyskały pozytywny wynik oceny. Ponieważ 7 wniosków nie spełnia kryteriów oceny formalnej, więc uzyskały ocenę negatywną. Niestety 1 wniosek pozostał bez rozpatrzenia, co było skutkiem braku poprawy.

Wysokość dofinansowania

Specyficznie alokacja w ramach tego projektu wynosi 5 164 340,72 PLN. Maksymalny, przewidziany poziom dofinansowania przewidziany w projekcie nie przekracza 50% wydatków kwalifikowanych. Jednakże maksymalna wysokość dofinansowania, o jaką mógł się starać się jeden projekt wynosi 200 000 PLN.

Nasze usługi

Reasumując, oferujemy pomoc w pozyskaniu dofinansowania w programie RPO Małopolskie.