foto 300x170 Konkurs PO Polska Wschodnia

Nabór wniosków uwzględniających działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia służy zwiększeniu aktywności małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto działanie dotyczy wyłącznie makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Program umożliwia uzyskanie wsparcia doradczego w zakresie internacjonalizacji i przygotowania oferty przedsiębiorstwa dotyczącej eksportu. Podejmowane działanie wyznacza aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych oraz wprowadzenie przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe. Tegoroczna edycja konkursu została podzielona na dwie tury. Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez PARP nabór wniosków na działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia rozpoczął się 7 kwietnia 2020 roku. Następnie pierwsza tura konkursu zakończyła się 4 maja 2020 roku. Ogłoszenie drugiej rundy konkursu rozpocznie się ponownie 4 sierpnia 2020 roku i zakończy się 7 września 2020 roku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800 000 złotych w przypadku wybrania rynków docelowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i Szwajcarii. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 550 000 złotych w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Konkurs obejmuje pozyskanie dofinansowania kosztów usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego i szkoleń. Dofinansowanie dotyczy udziału w imprezach targowych, a także nabycia środków trwałych za wyłączeniem nieruchomości.

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000 złotych na terytorium Polski Wschodniej. Nabór wniosków z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego trwa do września 2020 roku. W odróżnieniu od edycji konkursu z 2019 roku nie występuje bariera finansowania 49% limitu kosztów.

W 2020 r. w zależności od formy dofinansowania oraz wielkości przedsiębiorstwa, możliwy maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50% w przypadku pomocy publicznej lub pomocy publicznej i de minimis. Dofinansowanie wynosi maksymalnie 85%, gdy wnioskodawca wybierze tylko pomoc de minimis. Informacje związane z wysokością budżetu działania i maksymalnego poziomu dofinansowania zostaną zaktualizowane po ogłoszeniu konkursu przez PARP.