Nowy nabór do projektu Polskie Mosty Technologiczne

6 kwietnia 2022 ogłoszono drugi nabór do projektu Polskie Mosty Technologiczne zorganizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Działanie dotyczy projektów związanych z internacjonalizacją na rynek USA. Celem projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych polskich przedsiębiorstw oraz zapewnienie wsparcia w procesie umiędzynarodowienia na rynku USA mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z wszystkich sektorów kwalifikujących się do otrzymania pomocy de minimis i posiadających innowacyjny produkt, usługę bądź technologię.

W ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne przedsiębiorca otrzyma wsparcie w wysokości do 150 tys. złotych, z których 120 tys. złotych posłuży do wydatkowania na rynku zagranicznym. Biorący udział w projekcie mogą też liczyć między innymi na 40 godzin konsultacji z ekspertem w celu stworzenia strategii ekspansji, 30 dni udostępnienia miejsca do pracy i urządzeń biurowych w Zagranicznym Biurze Handlowym PAIH w wybranym kraju oraz na wsparcie merytoryczne i operacyjne pracowników Centrali i Zagranicznych Biur Handlowych (ZBH), którzy m.in. umówią spotkania z potencjalnymi partnerami/kontrahentami/inwestorami.

Wnioski można składać do 6 maja 2022 roku.

Ostatni nabór wniosków dla działania 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Od 5 maja 2022 r. rusza nabór w ostatnim konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dla działania 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Konkurs służy zwiększeniu aktywności małych i średnich przedsiębiorstw i umożliwia uzyskanie wsparcia doradczego w zakresie internacjonalizacji i przygotowania oferty przedsiębiorstwa dotyczącej eksportu. 1.2 PO PW Internacjonalizacja MŚP umożliwia aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych oraz wprowadzenie przedsiębiorstwa na wybrane rynki docelowe. Konkurs dotyczy wyłącznie makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych.

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez PARP nabór wniosków na działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia rozpocznie się 5 maja 2022 roku i zakończy 29 czerwca 2022 roku.

Alokacja środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 50 000 000 złotych. W tegorocznym naborze maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona do 900 000 złotych (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) i do 610 000 złotych (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii). Konkurs obejmuje pozyskanie dofinansowania kosztów usług doradczych związanych z opracowaniem nowego modelu biznesowego i szkoleń. Dofinansowanie dotyczy udziału w imprezach targowych, a także nabycia środków trwałych za wyłączeniem nieruchomości.

Webinarium: Polskie Mosty Technologiczne

28 marca o godz.10:00 odbędzie się webinarium informacyjne dotyczące rozpoczęcia jednego z ostatnich naborów wniosków firm MŚP do projektu Polskie Mosty Technologiczne realizowanego w latach 2018-2023. Nabór będzie dotyczył projektów związanych z internacjonalizacją na rynek USA.

Podczas webinarium przedsiębiorcy zapoznają się z dokumentacją dotyczącą naboru i podstawowymi informacjami o projekcie, o ofercie produktowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) oraz o specyfice rynku Stanów Zjednoczonych. Ponadto uczestnicy będą mieli okazję poznać przykłady success story oraz wziąć udział w konsultacjach z ekspertami.

Termin rejestracji upływa 25 marca o godz. 12:00

Nowy konkurs: Robogrant – proponowane warunki interwencji

W marcu 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosi pierwszy nabór w ramach konkursu „Robogrant – proponowane warunki interwencji”. Wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych z branży przemysłowej.

Konkurs Robogrant ma zachęcić firmy do inwestycji w rozbudowę parków maszynowych poprzez zakup nowych maszyn co pozwoli na zwiększenie wydajności procesów produkcyjnych. Maksymalne dofinansowanie wyniesie 1 mln zł. Dotację będzie można łączyć z ulgą na robotyzację a środki pozyskane w ramach konkursu będą stanowiły pomoc de minimis.

Szczegółowe informacje przedstawimy tuż po ogłoszeniu konkursu.

Rusza nowy nabór dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej

Po raz kolejny w tym roku firmy z obszaru Polski Wschodniej będą miały okazję podbić światowe rynki za pomocą dofinansowań z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia.

Pomimo pandemii, polskie przedsiębiorstwa nadal próbują swoich sił poza granicami kraju. Według danych GUS w 2020 roku pomimo globalnego kryzysu sanitarnego Polska odnotowała 2,8 procentowy wzrost eksportu. Wiosną tego roku wnioski o dofinasowanie w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia złożyło ponad 270 przedsiębiorstw na kwotę ponad dwukrotnie przekraczającą budżet konkursu. Z uwagi na dużą popularność konkursu i jego pozytywny wpływ na gospodarkę makroregionu Polski Wschodniej zadecydowano o otwarciu kolejnego naboru jeszcze w tym roku. Składanie wniosków będzie możliwe przez dwa miesiące, od 18 października do 22 grudnia 2021r.

Do kogo skierowany jest konkurs?

Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej, czyli z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Firmy starające się o dotację muszą posiadać co najmniej jeden produkt, wyrób lub usługę o potencjale do internacjonalizacji na co najmniej jednym nowym rynku zagranicznym. Dotacja w wysokości do 800 tys. zł ma pomóc firmom w przygotowaniu się do wejścia na rynki zagraniczne i sfinansować do 85 procent kosztów kwalifikowanych projektu, które mogą dotyczyć między innymi opracowania strategii, pozyskania biznesowych partnerów lub przygotowania oferty. Oznacza to możliwość sfinansowania poszczególnych etapów przygotowań do wejścia na rynki zagraniczne, takich jak analiza ekspercka i określenie najatrakcyjniejszych dla firmy rynków eksportowych oraz przygotowanie oferty pod kątem wymagań prawnych, tłumaczenie etykiet czy produkcję materiałów promocyjnych. Sfinansować będzie można również udział w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych, a także środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak zakup licencji na używanie znaku towarowego.

Łączna kwota o którą zawalczą firmy to 50 mln zł z Funduszy Europejskich z Programu Polska Wschodnia. Już blisko 390 firm skorzystało ze wsparcia w zakresie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności. Firmy te realizują projekty o łącznej wartości blisko 200 milionów złotych i odnoszą sukcesy przede wszystkim na rynkach europejskich: niemieckim, brytyjskim i francuskim a także na rynku amerykańskim.

Nabór do POPW 1. 2 „Internacjonalizacja MŚP” oficjalnie zakończony

27 maja 2021 roku oficjalnie zakończył się nabór wniosków do programu operacyjnego Polska Wschodnia w ramach którego ponad 115 mln zł dofinansowania zostanie przeznaczone na przygotowanie do umiędzynarodowienia działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 50 mln zł. W tym roku w konkursie wzięło udział łącznie 267 firm z pięciu województw Polski Wschodniej. Łączna suma dofinansowań o którą starają się firmy to ponad 115 mln zł czyli ponad 2 razy więcej niż przewidziano w tej turze konkursu.  

W ramach konkursu firmy starające się o ekspansję na rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą otrzymać do 550 tys. zł a te których ekspansja kierowana jest na rynki poza tym obszarem, nawet 800 tys. zł dofinansowania. W obydwóch przypadkach wsparcie może stanowić nawet 85 % kwalifikowanych kosztów projektu. Uzyskane dotacje pokryją głównie koszty usług doradczych, udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych oraz nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych

Wśród tegorocznych wnioskodawców zdecydowaną większość stanowią projekty przedsiębiorstw produkcyjnych z branży: meblarskiej, maszynowej, elektrycznej, budowlanej, spożywczej i kosmetycznej. W ramach konkursu POPW 1. 2 Polska Wschodnia, firma Paszport do Eksportu opracowała 3 modele biznesowe dla przedsiębiorstw z Polski Wschodniej i wspomogła je w poprawnym opracowaniu oraz złożeniu wniosków o dofinansowanie. Oceny wniosków o dofinansowanie doczekamy się pod koniec sierpnia.

Zakończenie naboru wniosków na POIR Badania na rynek

18 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała oficjalny komunikat o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie. Konkurs w ramach POIR Badania na rynek został ogłoszony 9 grudnia 2020. Czas na składanie wniosków przypadł na 13.1-17.02 tego roku. Jak podaje PARP, celem projektu jest sfinansowanie wdrożeń innowacyjnych produktów i procesów, które powstały w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Do konkursu do 18 lutego zgłoszono aż 412 wniosków, w tym ten przygotowany przy pomocy specjalistów z firmy Paszport do eksportu. Łączna suma opiewa na kwotę 2 431 697 953,05 zł. Na województwo Mazowieckie przypada 46 wniosków na 184 588 002,03 zł. Średnia wartość projektów jest znacznie wyższa od minimalnego progu 1 mln złotych. Na Mazowszu wynosi około 4 mln złotych, a w pozostałych regionach jest to ponad 6,6 mln złotych. To jednak nie ostateczne liczby, ponieważ ponad 300 przedsiębiorców zgłosiło potrzebę wydłużenia terminu zamknięcia naboru.

Komisja PARPu w ramach konkursu Badania na rynek ocenia wnioski między innymi pod względem racjonalności i zasadności wydatków, opłacalności i zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. Spełnienie wszystkich kryteriów i szczegółowo wykonana analiza rynku zwiększają szanse na otrzymanie dofinansowania. Łączna pula środków to 65 mln na województwo Mazowieckie i 435 mln na pozostałe regiony.

Podsumowując:

  • Zgłoszono 412 wniosków
  • Ponad 300 wniosków ma być złożonych po terminie
  • Łączna wartość projektów to 2,4 mld zł

dofinansowanie

Konkurs PO Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP w 2020 roku.

herb

Nabór wniosków programów regionalnych

Regionalny Program Operacyjny dla województwa małopolskiego 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP