• Wsparcie Internacjonalizacji

  Pozyskujemy dotacje unijne na rozwój eksportu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  Golden Gate2 1030x360 Go to Brand.PL

Go to Brand.PL

Poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.PL służy wsparciu promocji i internacjonalizacji polskich marek eksportowych. Jest to działanie perspektywy finansowania 2014-2020 najbardziej zbliżone do działania 6.1 Paszport do Eksportu oraz poddziałania 6.5.2 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt skierowany jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Koszty kwalifikowane

Możliwe koszty kwalifikowane w ramach projektu Go to Brand.PL to:

 • koszty związane z wynajmem, budową i obsługą stoiska wystawowego na potrzeby targów;
 • koszty usług doradczych związanych z internacjonalizacją;
 • koszty szkolenia związane z umiędzynarodowieniem;
 • koszty wynikające z podróży służbowych pracowników firmy uczestniczącej w targach;
 • koszty transportu oraz ubezpieczenia, zarówno pracowników jak i eksponatów;
 • koszty rezerwacji miejsc wystawowych;
 • koszty reklamy w mediach targowych;
 • koszty organizacji wystaw, pokazów i degustacji w celu promocji marki;
 • koszty wynikające z udziału w kongresach i konferencjach;
 • koszty informacyjne i promocyjne związane z działaniami w ramach promocji.

Branże działalności

Wsparcie programu Go to Brand ma na celu umiędzynarodowienie polskich firm z sektora MŚP. Ministerstwo Rozwoju wybrało 12 branż, w ramach których realizowane są branżowe programy promocji. Przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3 Go to Brand powinni prowadzić działalność gospodarczą zgodną z poniższymi branżami:

 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Budowla i wykańczanie budowli,
 • Części samochodowe i lotnicze,
 • IT/ICT,
 • Jachty i łodzie,
 • Kosmetyki,
 • Maszyny i urządzenia,
 • Meble,
 • Moda polska,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Sprzęt medyczny.

Kwalifikowalność firmy w ramach danej branży jest oparta na kodach PKD wpisanych do dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa.

Termin naboru

Zgodnie z harmonogramem opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, nabór wniosków na poddziałanie 3.3.3 Go to Brand.PL rozpocznie się 11 lutego 2020 roku, natomiast zakończy się 11 marca 2020 roku. Ogłoszenie następnej rundy konkursu nastąpi na początku 2021 roku.

Nabór wniosków na konkurs promujący udział Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 rozpocznie się 3 marca 2020 roku, natomiast zakończy się 31 marca 2020. Informacje na temat ewentualnych zmian będą na bieżąco aktualizowane na naszej stronie internetowej.

Budżet poddziałania

Alokacja przeznaczona na konkurs poddziałania 3.3.3 Go to Brand.PL wynosi 300 000 000 złotych na 15 województw, tzn. bez województwa mazowieckiego.

Z kolei alokacja przeznaczona na konkurs promujący udział Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 w Dubaju wynosi 15 000 000 złotych dla województwa mazowieckiego i 35 000 000 złotych dla pozostałych 15 województw. Konkurs promuje udział Polski w Światowej Wystawie Expo 2020 i powstał  w celu wzmocnienia kontaktów gospodarczych Polski z ZEA i innymi krajami Zatoki Perskiej. Przedsiębiorca biorący udział w Expo 2020 jest zobowiązany do udziału w Polsko-Emirackim Forum Gospodarczym i może wziąć udział w Polish Games Show.

Poziom dofinansowania

W 2020 r. w zależności od formy dofinansowania oraz wielkości przedsiębiorstwa, możliwy maksymalny poziom dofinansowania wynosi odpowiednio 50% w przypadku pomocy publicznej lub pomocy publicznej i de minimis oraz od 60% do 85%, gdy wnioskodawca wybierze tylko pomoc de minimis. Podobnej tendencji można się spodziewać przy najbliższym naborze w 2021 roku. Najnowsze informacje na temat wysokości budżetu poddziałania oraz maksymalnego poziomu dofinansowania zostaną zaktualizowane po ogłoszeniu konkursu przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwo Rozwoju i Portalu Promocji Eksportu.

Nasze usługi

Świadczymy usługi związane z opracowaniem wniosków oraz wymaganych dokumentów, a także późniejszym rozliczeniem dotacji w ramach programu Go to Brand.PL.


„Pracownicy firmy poświęcili wiele czasu i uwagi opracowując wniosek o dofinansowanie wraz z harmonogramem projektu.”

Więcej..

„Pracownicy podeszli do projektu z należytym zaangażowaniem, wykazali się terminowością, profesjonalizmem oraz informowali na bieżąco o postępach w pracy.”

Więcej..

„Dokumenty aplikacyjne zostały opracowane w sposób profesjonalny, co przełożyło się na otrzymanie dofinansowania przez spółkę Magic Brands.”

Więcej..