Program Operacyjny Inteligenty Rozwój (POIR) określa także wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw na wszystkich etapach. Rozpoczyna się od pomysłu, przez badania i rozwój aż do wprowadzenia innowacji na rynek.

Na jaki cel przeznaczone jest dofinansowanie w ramach programu?

 • zwłaszcza aktywność w działaniach B+R+I oraz wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach;
 • program wspiera działania również w obszarach projektowania produktu i usług. Program dotyczy też wdrażania produktów i usług. Ułatwia uruchomienie biznesów (innymi słowy start-up). Określa ochronę wzorów oraz patentów. Oferuje pomoc również w wejściu firm na rynki zagraniczne.

Dofinansowanie w ramach programu otrzymują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa a zatem MŚP. Program dotyczy zwłaszcza firm funkcjonujących w najbardziej innowacyjnych branżach oraz sektorach. Lista Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) dotyczy zdrowego społeczeństwa oraz sektora rolno-spożywczego, jak też energetyki, gospodarki odpadami oraz surowców jak też procesów przemysłowych.

Wpisy

Zakończenie naboru wniosków na POIR Badania na rynek

18 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podała oficjalny komunikat o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie. Konkurs w ramach POIR Badania na rynek został ogłoszony 9 grudnia 2020. Czas na składanie wniosków przypadł na 13.1-17.02 tego roku. Jak podaje PARP, celem projektu jest sfinansowanie wdrożeń innowacyjnych produktów i procesów, które powstały w wyniku prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Do konkursu do 18 lutego zgłoszono aż 412 wniosków, w tym ten przygotowany przy pomocy specjalistów z firmy Paszport do eksportu. Łączna suma opiewa na kwotę 2 431 697 953,05 zł. Na województwo Mazowieckie przypada 46 wniosków na 184 588 002,03 zł. Średnia wartość projektów jest znacznie wyższa od minimalnego progu 1 mln złotych. Na Mazowszu wynosi około 4 mln złotych, a w pozostałych regionach jest to ponad 6,6 mln złotych. To jednak nie ostateczne liczby, ponieważ ponad 300 przedsiębiorców zgłosiło potrzebę wydłużenia terminu zamknięcia naboru.

Komisja PARPu w ramach konkursu Badania na rynek ocenia wnioski między innymi pod względem racjonalności i zasadności wydatków, opłacalności i zgodności projektu z zasadami horyzontalnymi. Spełnienie wszystkich kryteriów i szczegółowo wykonana analiza rynku zwiększają szanse na otrzymanie dofinansowania. Łączna pula środków to 65 mln na województwo Mazowieckie i 435 mln na pozostałe regiony.

Podsumowując:

 • Zgłoszono 412 wniosków
 • Ponad 300 wniosków ma być złożonych po terminie
 • Łączna wartość projektów to 2,4 mld zł

GO TO BRAND 2019

Nabór POIR 3.3.3. Go To Brand 2019 zakończony

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3. GO TO BRAND można było składać od  25 lutego do 4 kwietnia 2019 roku. Zeszłoroczna edycja konkursu jest rekordowa pod względem liczby złożonych wniosków. Do naboru przystąpiło 1394 firm według listy opublikowanej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Łączna kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski to 385,65 mln zł. Zakładana podczas ogłaszania konkursu alokacja na poddziałanie 3.3.3 wynosiła 150 milionów złotych, jednak w związku z dużą popularnością konkursu, kwota alokacji została zwiększona. Zgodnie z wynikami konkursu, podanymi do wiadomości na oficjalnej stronie PARP dnia 14 sierpnia 2018 r., dofinansowanie otrzymało 770 projektów. Wśród 770 złożonych projektów, 197 z nich będzie realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Suma wartości wszystkich projektów wynosi 295 706 308,84 PLN, zaś przyznane dofinansowania wynoszą razem 212 329 045,56 PLN.

Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną przeszło 16 wniosków złożonych przez naszą firmę „Paszport do Eksportu”. Firmy te zostały zarekomendowane do dofinansowania na kwotę 4 992 850 PLN.

GO TO BRAND 2019

Nabór na działanie 3.3.3. Go to Brand 2019 zakończony

MPG logo vertical rgb 242x300 Nabór na działanie 3.3.3. Go to Brand 2019 zakończony

GO TO BRAND 2019 zakończone

Wnioski w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” zostały złożone od 25 lutego do 4 kwietnia 2019 roku. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w tegorocznym naborze konkursu zostało złożone 1393 wnioski.

Łączna kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski to 539 milionów złotych. Zakładana podczas ogłaszania konkursu alokacja na poddziałanie 3.3.3 została przekroczona – złożone zostały wnioski na łączną wartość dofinansowania na poziomie 395 milionów złotych. Pula środków przeznaczonych do dofinansowania w ramach konkursu wynosi 150 milionów złotych. Oznacza to, że łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 263,66% zakładanego budżetu konkursu. W związku z wysoką popularnością konkursu Go to Brand wśród polskich przedsiębiorców, możliwe jest przeniesienie niewykorzystanych alokacji z innych konkursów organizowanych przez PARP na potrzeby konkursu.

Nabór dotyczący pozyskania finansowania w ramach konkursu Go to Brand został zakończony.

GO TO BRAND 2019

Rozpatrzenie procedury odwoławczej Go to Brand

MPG logo vertical rgb 242x300 Rozpatrzenie procedury odwoławczej Go to Brand

Wyniki i odwołania Go to Brand 2018

Na przełomie listopada i grudnia 2018 roku zostały opublikowane wyniki przeprowadzenia procedury odwoławczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w zakresie działania 3.3.3. Go to Brand. W drodze pozytywnego rozpatrzenia protestów zmieniono ocenę 3 projektów opracowanych przez naszą firmę „Paszport do Eksportu”. Łączna wartość 3 projektów opracowanych przez „Paszport do Eksportu”, których protesty w drodze odwołania zostały rozpatrzone pozytywnie wynosi 2 467 391,00 PLN.

Przedmiotami składanych protestów były niedopatrzenia w kwestiach proceduralnych ze strony Instytucji oceniającej. W przypadku jednej z firm, przyczyną negatywnej oceny projektu było niedookreślenie kwestii regulaminowych i niedotrzymanie terminów. W drodze szczegółowej analizy dokumentacji konkursowej, nasza firma prawidłowo zdiagnozowała istotne dla oceny projektu niedopatrzenia w kwestii interpretacji regulaminu, które na etapie procedury odwoławczej zostały przekazane Instytucji. Poskutkowało to ponownym rozpatrzeniem projektu i przyznaniem dofinansowania. W przypadku drugiej i trzeciej z firm, przedmiotami protestu były wątpliwości Instytucji co do prawidłowego oszacowania wydatków zaplanowanych w projekcie, a także kwestia kluczowego dla oceny projektu kryterium własności marki produktowej Wnioskodawcy. W obydwu przypadkach, wątpliwości zostały wyjaśnione we współpracy z Wnioskodawcami projektu przez przedstawienie odpowiednich dokumentów poświadczających własność marki produktowej i adekwatne do kosztów projektu wyceny rynkowe.

Konkurs został już rozstrzygnięty.

GO TO BRAND 2019

Konkurs 3.3.3. Go to Brand 2018

MPG logo vertical rgb 242x300 Konkurs 3.3.3. Go to Brand 2018

Wyniki naboru Go to Brand 2018 ogłoszone

Wnioski o dofinansowanie w ramach działania 3.3.3. Go to Brand można było składać od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku. Do naboru przystąpiło 666 firm według listy opublikowanej przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozytywną ocenę formalną i merytoryczną przeszło 13 wniosków złożonych przez naszą firmę „Paszport do Eksportu”. Firmy te zostały zarekomendowane do dofinansowania na kwotę 3 748 845 PLN. Składane przez naszą firmę wnioski o dofinansowanie uzyskały średnio 8,7 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Gratulujemy pozyskania dotacji!

Łączna kwota dofinansowania na jaką zostały złożone projekty to 275 356 118,28 zł. Zakładana podczas ogłaszania konkursu alokacja na poddziałanie 3.3.3 wynosiła 150 milionów złotych. Oznacza to, że łączna kwota dofinansowania przekroczyła zakładany budżet konkursu o 83,3%. 208 wniosków o dofinansowanie zostało złożone na terenie województwa mazowieckiego.

Zgodnie z wynikami konkursu, podanymi do wiadomości na oficjalnej stronie Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dnia 21 sierpnia 2018 r., dofinansowanie otrzymały 382 firmy. Suma wartości wszystkich projektów wynosi 213 582 905,58 PLN, zaś przyznane dofinansowania wynoszą razem 151 359 240,39 PLN.

Konkurs został już zakończony.

Nabór Go to Brand 2018 zakończony

MPG logo vertical rgb 180x180 Nabór Go to Brand 2018 zakończonyGO TO BRAND 2018 zakończone

Wnioski w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” można było składać od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez instytucję zajmującą się organizacją konkursu Go to Brand, czyli Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w tegorocznym naborze konkursu zostało złożone 666 wniosków.

Łączna kwota dofinansowania na jaką zostały złożone wnioski to 275 356 118,28 zł. Zakładana podczas ogłaszania konkursu alokacja na poddziałanie 3.3.3 wynosiła 150 milionów złotych. Oznacza to, że łączna kwota dofinansowania przekroczyła zakładany budżet konkursu o 83,3%. W związku z wysoką popularnością konkursu Go to Brand wśród polskich przedsiębiorców, a także wysokim poziomem merytorycznym składanych wniosków, możliwe jest przeniesienie niewykorzystanych alokacji z innych konkursów organizowanych przez PARP na potrzeby tegorocznego konkursu.

Największą popularnością konkurs Go to Brand cieszył się w województwie mazowieckim, gdzie złożonych zostało 208 wniosków, czyli 31% wszystkich wniosków. W pozostałych województwach zostało złożone 458 wniosków. Uśredniając, na jedne województwo (nie licząc województwa mazowieckiego) przypadło ok. 30 wniosków.

Konkurs został zakończony.

dofinansowanie

Podbij rynki zagraniczne – nabór na poddziałanie 3.3.3 POIR

Go.to.Brand.PL w 2018 roku

fundusze europejskie e1518595188427 Podbij rynki zagraniczne  nabór na poddziałanie 3.3.3 POIR

W dniu 1 marca 2018 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nowy nabór na dofinansowanie poddziałania 3.3.3 Go.to.Brand.PL w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konkurs jest przeznaczony dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy chcą promować swoje produkty na rynkach zagranicznych. Głównym celem Go.to.Brand.PL jest przygotowanie i udział w imprezach targowo-wystawienniczych. Alokacja przeznaczona na dofinansowanie w 2018 roku wyniosła:

 • 30 000 000 złotych dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
 • 120 000 000 złotych dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu w ramach poddziałania 3.3.3 Go.to.Brand.PL jest zależna od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi:

 • 60% – średnie przedsiębiorstwa;
 • 75% – małe przedsiębiorstwa;
 • 80% – mikroprzedsiębiorstwa z województwa mazowieckiego;
 • 85% – mikroprzedsiębiorstwa z pozostałych województw.

Konkurs już został rozstrzygnięty.

dofinansowanie

Konkurs

money finance bills 500 80x80 KonkursNa naszej stronie internetowej publikujemy informacje dotyczące konkursów i naborów wniosków na poddziałania związane z rozwojem działalności eksportowej dedykowanych dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Nabory wniosków na dofinansowanie działań proeksportowych to:

Prosimy o zapoznanie się z artykułami na temat poszczególnych programów dostępnych na naszej stronie internetowej.

Konkursy w 2018 roku

Dofinansowania na rozwój działalności eksportowej dla przedsiębiorstw z sektora MŚP w 2018 roku.

money finance bills 500 80x80 Konkursy w 2018 roku

Przygotowaliśmy zestawienie wybranych Programów Operacyjnych i działań, w ramach których mikro, mali i średni przedsiębiorcy mogą otrzymać dotacje na rozwój eksportu. Informacje mają charakter ogólny. Dokładny terminarz naborów i szczegółowe wymagania odnośnie dotacji zostały podane na naszej stronie internetowej.

Nabór został zakończony.

Harmonogram naborów wniosków w 2018 roku.